VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – OZ DIONÝZOS

Vítame Vás na internetových stránkach Tmavá degustácia.sk prevádzkovaných občianskym združením Dionýzos (ďalej len „Stránky“). Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi OZ Dionýzos a zákazníkom (hosťom našich workshopov) teda Vami.


OZ DIONÝZOS, Ľ. FULLU 16, 841 05, BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 50774662

predseda: Tibor Kiss

zákaznícka podpora: telefónne číslo: +421915756754 Email: mailto:tibor@tmavadegustacia.sk

korešpondenčná adresa pre styk so zákazníkmi: Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava, Slovenská republika.


Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tieto Stránky, ani ich nepoužívajte. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte.


Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu so vstupenkami www.tmavadegustacia.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Spory vzniknuté medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom stránok tmavadegustacia.sk má právomoc riešiť Najvyšší súd SR.


PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK
1.1 Prístup

Prístup k týmto Stránkam a ich užívanie je povolené v súlade s týmito Podmienkami.


1.2 Užívanie Stránok bez registrácie.

Osoba využívajúca služby na Stránkach Tmavadegustacia.sk (ďalej len „Neregistrovaný užívateľ“) môže objednať vstupenky na akcie vedené v administrácií Stránok aj bez registrácie. Užívateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

 1. osobné údaje, ktoré poskytol pri vypĺňaní adresy dodania sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
 2. bude okamžite informovať OZ Dionýzos o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, ešte pred termínom udalosti, na ktorú vstupenky zakúpil
 3. sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

1.3 Práva OZ Dionýzos

OZ Dionýzos si vyhradzuje právo na:

 1. dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Registrovaným užívateľom či Neregistrovaným užívateľom (ďalej len „Užívateľom) alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
 2. OZ Dionýzos bude o prípadnej zmene Podmienok (alebo ich časti) Užívateľa informovať, a v prípade, že s nimi Užívateľ nebude súhlasiť, môže nenavštevovať Stránky Tmavadegustacia.sk
 3. odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak OZ Dionýzos nadobudne dôvodné podozrenie, že Užívateľ koná voči tmavadegustcia.sk v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje manipulácia so Stránkami, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Tmavadegustacia.sk.

1.4 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

OZ Dionýzos nie je v žiadnom prípade zodpovedné za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu OZ Dionýzos, vrátane (ale nielen to) , živelných pohrôm, štrajkov, porúch napájania prípadne zariadenia alebo vyššej moci.


1.5 Odkazy na stránky tretích strán

OZ Dionýzos môže kedykoľvek podľa uváženia poskytnúť Užívateľovi odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia informácií alebo reklamnej činnosti OZ Dionýzos. OZ Dionýzos nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedná za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas OZ Dionýzos s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1 Zhromažďovanie osobných údajov

OZ Dionýzos spracováva osobné údaje Užívateľov, ktoré boli poskytnuté Tmavadegustacia.sk v rámci poskytovania ich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok https://www.tmavadegustacia.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Žiadateľ o registráciu ako aj Neregistrovaný užívateľ objednaním Tovaru na Stránkach tmavadegustacia.sk súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Tmavadegustacia.sk.

OZ Dionýzos prostredníctvom webových stránok www.Tmavadegustacia.sk zhromažďuje Osobné údaje Užívateľov za účelom:

 1. plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov,
 2. ochrany práv a právom chránených záujmov OZ Dionýzos a subjektu údajov,
 3. ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov,
 4. interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby OZ Dionýzos.

Osobné údaje sú sprístupnené iba Členom predstavenstva OZ Dionýzos. OZ Dionýzos sprístupní osobné údaje kuriérskej spoločnosti prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia týchto osobných údajov na doručovanie prípadných zásielok od OZ Dionýzos, teda za účelom plnenia Zmluvy.

Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby OZ Dionýzos využiť.


Za účelom informovania Užívateľa o prebiehajúcich reklamných kampaniach a udalostiach OZ Dionýzos, systém Tmavadegustacia.sk posiela Užívateľovi informácie vo forme Newsletters a pozvánok na akcie. Zasielanie týchto informácií môže Užívateľ obmedziťalebo zrušiť odhlásením sa z odberu noviniek vždy na pätu emailovej správy.

Ak sa Užívateľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.


Užívateľ berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o jeho návšteve.


PODMIENKY NÁKUPU TOVARU (ďalej len “Vstupenky”)
3.1 Podmienky nákupu

Užívateľ berie na vedomie, že Zmluva o kúpe Vstupeniek sa riadi Podmienkami, a najmä ustanoveniami tohto článku 3.


3.2 Cena Vstupeniek

Cenu Vstupeniek si môže Užívateľ overiť u jednotlivých položiek Vstupeniek. Tieto ceny sú vrátane DPH. Prečiarknutá cena uvedená pri Vstupenke je jeho odporúčaná maloobchodná cena (ak je uvedená) poskytnutá OZ Dionýzos jeho dodávateľom; táto cena je len orientačná.

Pred odoslaním Objednávky Vstupeniek bude vypočítaná celková cena za Vstupenky vrátane balného a dopravy (pozri odsek Dodanie Vstupeniek), a Užívateľ bude vyzvaný k jej odsúhlaseniu pričom má vždy možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky Vstupeniek túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Ceny Vstupeniek sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky Vstupeniek a po dobu trvania kampane.


3.3 Platobné podmienky

Platbu za Vstupenky možno uskutočniť len pomocou systému Paypal alebo platobnou kartou prostredníctvom Stránok. Pri platbe za Vstupenky dobierkou Objednávateľ uhradí celkovú sumu objednaného Vstupeniek a náklady na dopravu zamestnancovi prepravnej spoločnosti.


3.4 Objednávka Vstupeniek a uzatvorenie Zmluvy o kúpe Vstupeniek

Objednať Vstupenky si môže Užívateľ bez registrácie. Užívateľ zadá Objednávku tak, že vybrané Vstupenky vloží do košíka stlačením tlačidla “Kúpiť lístok” alebo “Pridať do košíka”. V nákupnom košíku si Užívateľ môže upraviť požadované množstvo nakupovaných Vstupeniek. Pre potvrdenie Objednávky Vstupeniek stlačí Užívateľ “Skontrolovať a objednať”. Užívateľ prejde jednoduchým procesom vyplnenia osobných údajov, na konci ktorého potvrdí Objednávku Vstupeniek stlačením tlačidla “Pokračovať na PAYPAL”. Užívateľ dostane od Tmavadegustacia.sk automaticky generované informatívne oznámenia o prijatí Objednávky Vstupeniek do systému Tmavadegustacia.sk, týmto však nedochádza k uzavretiu Zmluvy o kúpe Vstupeniek Užívateľ aj OZ Dionýzos môžu bez udania dôvodu zrušiť Objednávku Vstupeniek až do záväzného potvrdenia Objednávky Vstupeniek zo strany OZ Dionýzos. Užívateľ môže zrušiť Objednávku Vstupeniek zaslaním e-mailu na adresu tibor@tmavadegustacia.sk, nie telefonicky.

V prípade, že OZ Dionýzos zruší Objednávku Vstupeniek potom, čo Užívateľ uhradil Cenu Vstupeniek, OZ Dionýzos bezodkladne vráti Užívateľovi zaplatenú sumu v plnej výške.

K uzavretiu Zmluvy o kúpe Vstupeniek dochádza tým, že OZ Dionýzos zašle Užívateľovi elektronické potvrdenie označené ako “Záväzné potvrdenie objednávky” špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom OZ Dionýzos potvrdí, že Vstupenky boli odoslané podľa Objednávky Vstupeniek.


3.5 Dodanie Tovaru

Dodanie vstupeniek je vyhradené iba prosterdníctvom elektronickej pošty – emailom. Tovar sa považuje za dodaný odoslaním potvrdzujúceho emailu. Ak Užívateľ neregistruje dodanie potvrdenia do 24 hodín po uzavretí a odoslaní záväznej objednávky, Užívateľ je povinný kontaktovať OZ Dionýzos na adrese adrese určenej v sekcií Kontakt na Stránkach.


Vlastnícke právo k Vstupenkám prechádza na Užívateľa až po zaplatení Ceny Vstupeniek v plnej výške.


3.6 Zhoda so Zmluvou o kúpe Tovaru

Vstupenka sa predáva na základe zverejnených informácií na Stránkach podľa popisu dohodnutého v Zmluve. OZ Dionýzos si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Vstupeniek bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi a to do času prijatia Objednávky.


V prípade, že Vstupenka pri prevzatí Užívateľom nie je v zhode so Zmluvou o kúpe Tovaru, teda, že nie je najmä bez vád, má Užívateľ právo na to, aby OZ Dionýzos bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedla do stavu zodpovedajúceho Zmluve o kúpe Vstupeniek, a to podľa požiadavky Užívateľa buď výmenou Vstupeniek, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Užívateľ požadovať primeranú zľavu z Ceny Vstupeniek alebo od Zmluvy o kúpe Vstupeniek odstúpiť.


Rozpor so Zmluvou o kúpe Vstupeniek najmä znamená, že Vstupenka nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Vstupeniek požadované, OZ Dionýzos, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov alebo nie je v zodpovedajúcom množstve.


3.7 Odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru (Vstupenky)
 1. OZ Dionýzos má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade ak:
  1. nie je možné získať autorizáciu pre platbu Užívateľa v prípade platby platobnou kartou.
 2. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do 14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa rozhodne Užívateľ pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude Užívateľovi vrátená kúpna Cena Tovaru:
  1. Doručenie listu (na adresu: Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava alebo emailu (tibor@tmavadegustacia.sk), v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze, a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že Užívateľ/Objednávateľ odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe Tovaru
 3. Užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:
  1. na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávisle na vôli OZ Dionýzos
  2. na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek Užívateľa alebo osobitne pre neho, ako aj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  3. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil Užívateľ ich originálny obal,
  4. na dodávku novín, periodík a časopisov,
  5. spočívajúcich v hre alebo lotérii.

  Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť OZ Dionýzos doručené najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri dodaní Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže OZ Dionýzos po Užívateľovi požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru.


  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený Užívateľom, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude možné akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.


  3.8 Zodpovednosť za vady

  Za vadu sa považuje nedodržanie avizovaných podmienok udalostí ako napríklad nezabezpečenie tmy, pre ochutnávku v tme prípadne pre nedodržanie obsahu ochutnávky.

  Užívateľ má pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady nasledovné práva:

  1. ide o iné neodstrániteľné vady požaduje výmenu veci, má právo na Vstupenky v náhradnom, prípadne inom termíne udalosti,
  2. ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, má právo na odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru a navrátenie finančných prostriedkov.

  Užívateľ môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

  1. na e-mailovú adresu prevádzkovateľa tibor@tmavadegustacia.sk
  2. poštou na adresu prevádzkovateľa teda Ľ. Fullu 16, 841 05, Slovenská republika
  3. telefonicky na tel č: +421915756754
  4. alebo osobne someliérovi po skončení udalosti.

  Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa OZ Dionýzos s Užívateľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo na výmenu Tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru.

  V prípade oprávnenej reklamácie má Užívateľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je OZ Dionýzos povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň Užívateľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani OZ Dionýzos nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.


  Tieto Podmienky platia pre konkrétne Zmluvy o kúpe Tovaru v znení uvedenom na Stránkach v deň odoslania Objednávky Užívateľom. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 28.11.2017. OZ Dionýzos si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.


  OZ Dionýzos
  DIONÝZOS,
  Ľ. FULLU 16,
  841 05, BRATISLAVA
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  IČO: 5077 4662
  DIČ: 21 20 61 87 20
  Email: tibor@tmavadegustacia.sk
  www.tmavadegustacia.sk