PREVÁDZKOVATEĽ

Tmavá degustácia s.r.o., IČO: 52104672, sídlo: Nové záhrady I 11, 821 05 Bratislava je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č 18/2018 a GDPR.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME

Keď navštevujete webstránku www.tmavadegustacia.sk a/alebo ak využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate. Rovnako aj vytvárame videozáznam Vašej aktivity na našej webstránke. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. Takisto tiež uchovávame Vaše recenzie a komentáre.


Keď si objednávate Vstupenky na udalosti, ktoré organizujeme, získavame od Vás údaje nevyhnutné pre zhotovenie daňového dokladu, spracovania objednávky a pod. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Žiadateľ o registráciu ako aj Neregistrovaný užívateľ objednaním Tovaru na Stránkach tmavadegustacia.sk súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Tmavadegustacia.sk.


prípade, že sa prihlásite na odber noviniek, Vaše meno, priezvisko a emailová adresa môže byť spracovávaná pre účely posielania newslettera, pozvánok na nadchádzajúce udalosti, nových aj starších článkov na našom blogu, reklamných emailov a všetkých ostatných informácii za účelom rozširovania marketingového dosahu Tmavá degustácia s.r.o.


V prípade, že sa zapojíte do súťaže o vstupenky alebo iné vecné, či digitálne ceny získavame a spracovávame Vaše osobné údaje iba v rozsahu: emailová adresa.


V prípade použitia kontaktného formulára na stránke využívame všetky zadané osobné údaje aj multimédiá, ktoré vyplníte prioritne iba na odpoveď alebo spracovanie dopytu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Medzi ne patria meno a priezvisko, emailová adresa a telefónny kontakt.


DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu. Zároveň spracúvame osobné údaje ako cookies súbory a IP adresy za účelom lepšieho porozumenia potrieb existujúcich aj potenciálnych zákazníkov.


ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.


Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).


Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.


ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov. Sú nimi najmä kuriérske spoločnosti doručujúce Tovar a iné spoločnosti, ktorých spolupôsobenie je pre poskytovanie našich služieb nevyhnutné.


Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.


Z AKÝCH TRETÍCH STRÁN ZÍSKAVAME ÚDAJE

Tmavá degustácia s.r.o. aktívne ani vedome nezískava osobné údaje z tretích strán.


NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:


Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: tibor@tmavadegustacia.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.